Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych "MISTER" Karol Binkowski, Ryszard Binkowski, Spółka Jawna realizuje przedsięwzięcie: Doposażenie zakładów piekarniczych w Rudkach i Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA.

Przedsięwzięcie obejmuje doposażenia dwóch zakładów piekarniczych w Rudkach i Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA.

Projekt realizowany jest w 2 etapach: - I etap w okresie 21.11.2022 r. -30.03.2024 r., na który składają się 3 zadania z następującym zakresem rzeczowym wydatków:
1. Przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia: sporządzenie biznesplanu.
2.Doposażenie zakładu piekarniczego w Rudkach: zakup zestawu krojąco-pakującego, zakup oprogramowania do procesu produkcji.
3. Doposażenie zakładu piekarniczego w Ostrowcu Świętokrzyskim: zakup oprogramowania do procesu produkcji. - II etap w okresie 31.03.2024 r. -30.09.2024 r. dotyczy jednego zadania: montażu systemów fotowoltaicznych, które obejmuje 2 pozycje kosztowe: 1. Zakup i montaż instalacji PV o mocy ok. 535,3 kWp w zakładzie w Rudkach, oraz 2. Zakup i montaż instalacji PV o mocy ok. 508 kWp w zakładzie w Ostrowcu Św. Całkowita wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 8 277 392,52 zł, a dofinansowanie z UE wynosi 3 364 793,71 zł.

Po realizacji przedsięwzięcia proces technologiczny przetwórstwa produktów rolnych na nierolne w podstawowych jego etapach nie ulegnie zmianie, jednak zakupione maszyny pozwolą na zautomatyzowanie części procesów (pakowanie i krojenie). W wyniku podjętych działań i dokonanych inwestycji nastąpi zwiększenie sprawności i efektywności procesu produkcyjnego, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i wzrost wielkości produkcji chleba pszenno-żytniego i chleba żytniego ekologicznego w zakładzie piekarniczym w Rudkach oraz produkcji paluszków w zakładzie piekarniczym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakup zestawu krojąco-pakującego do zakładu w Rudkach, na który składają się: krajalnica i maszyna pakująca pozwoli na zwiększenie prędkości krojenia i pakowania chleba pszenno-żytniego i chleba żytniego ekologicznego, co wpłynie na wzrost wydajności procesu produkcji oraz obniżenie jego kosztów.

Automatyzowana krajalnica taśmowa do chlebów pozwali na usprawnienie procesu krojenia przy użyciu noży taśmowych. Nowe rozwiązanie technologiczne pozytywnie wpłynie na optymalizację pakowania zarówno w woreczki plastikowe jak i papierowe. Poprzez wzrost efektywności pakowania poprawi się logistyka produkcji magazynowej i rozwiąże się problem z dostępnością odpowiedniej przestrzeni do pakowania. Do obsługi procesu produkcji w obu zakładach w Rudkach i Ostrowcu Świętokrzyskim przewidziano zakup oprogramowania - systemu do zbierania i analizy danych produkcyjnych z urządzeń. Zakupione oprogramowanie usprawni kompleksowe planowanie, zarządzanie, rozliczanie i kontrolę produkcji. Umożliwi analizę procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie procesu produkcyjnego oraz rzeczywistego czasu pracy maszyn i pracowników. Oprogramowanie pozwoli na ograniczenie kosztów produkcji, zoptymalizowanie czasu produkcji, ograniczenie awarii, planując z wyprzedzeniem serwis urządzeń oraz możliwie jak najwcześniejsze wykrywanie problemów i ograniczanie strat dzięki szybkiej reakcji. Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 535,3 kWp w Rudkach oraz o mocy ok. 508 kWp w Ostrowcu Świętokrzyskim, pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Moc instalacji została dobrana na podstawie zapotrzebowania energii elektrycznej obiektu, w którym prowadzone jest przetwarzanie, przechowywanie, i magazynowanie produktów rolnych. W wyniku zakupu zmniejszeniu ulegnie emisja CO2.